جامعه شناسی و زندگی روزمره در ایران

طبقه متوسط و قدرت

موضوع طبقه متوسط چند سالی است که ذهن من را مشغول کرده و گاهی در این یا  آن کلاس در باب آن سخن گفتم. به طور خاص در کلاس  سیاستهای فرهنگی در ایران بوده است که من به این بحث پرداختم. ایده کلی من این بود که اگر انقللاب اسلامی بر آمده از دو لایه مستقل اما به هم مرتبط طبقه متوسط شهری و طبقات سنتی بوده است چه شده است که سیاستهای فرهنگی ما نه تنها طبقات متوسط را به حاشیه رانده است بلکه اغلب علیه آن هدف گیری شده است. در عوض این ارزشها و هنجارهای طبقات سنتی بوده است که به عنوان ارزشهای رسمی پذیرفته شده است.

هیمن طور فرضیه دیگر من این بوده است که هرجا از ارزشهای مبتنی بر غربزدگی و تهاجم فرهنگی و بحران هویت و ارزشهای ضد دینی سخن گفته شده است بی تردید ارزشهای طبقات متوسط مدنظر قرار داشته است. این ایده ها موجب شد که من  بر پروژه ارزشهای طبقات متوسط و سیاستگذاری فرهنگی در ایران متمرکز شوم. امیدوارم که بتوانم ظرف چند سال دیگر ماحصل آن تاملات را در قامت کتابی مستقل عرضه کنم. همین دغدغه ها بود که وقتی دوستان دانشجوی انجمن علمی از من خواستند در مورد طبقه متوسط و قدرت سخنرانی کنم  از آن استقبال کردم. شاید از این طریق بتوانم با نقدها و دیدگاههای دانشجویان ایده های جدیدی بگیرم. این سخنرانی روز یکشنبه با عنوان قدرت و طبقه متوسط در تالار شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران(ساعت 12:30) برگزار می شود.


سنجه های دینداری در ایران

کتاب سنجه های دینداری در ایران حاصل زحمت 2 سال کار تحقیقاتی مولفین است که به جمع آوری و دسته بندی تحقیقات دینداری با توجه به سنجه های بکارگرفته در آن کرده اند. در این کتاب تحقیقات در زمینه دینداری در ایران تا سال 85 گزارش شده اند.  مدل دسته بندی سنجه های دینداری بر مبنای پژوهشی بوده است که هیل و هوود(1999) انجام داده اند. پس از فصل اول این کتاب که مقدمه است، فصل دوم تا ششم به  مقیاسهای مناسک دینی، اعتقادات دینی، آگاهی های دینی، ارزشهای دینی، و مقیاسهای چند بعدی دینداری اختصاص یافته است. در فصل هفتم تحقیقاتی گزارش شده اند که در هیچ یک از ابعاد دینداری مذکور نمی گنجیدند اما گزارش آن مفید تشخیص داده شده است. در فصل پایانی نویسندگان به جمع بندی و بررسی وضعیت پژوهش در زمینه دینداری در ایران پرداخته اند. درپایان نیز کتابنامه مفصلی آمده است که برای پژوهشگران تحقیقات دینداری می تواند سودمند باشد. امیدواریم چاپ این کتاب  کمکی باشد به محققانی که تمایل دارند براساس داده های تحقیقاتی در ایران پژوهشهای نظری در زمینه دینداری انجام دهند.

کاظمی، عباس و فرجی، مهدی(1388) سنجه های دینداری در ایران، تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ، 45000ریال.