جامعه شناسی و زندگی روزمره در ایران

سنجه های دینداری در ایران

کتاب سنجه های دینداری در ایران حاصل زحمت 2 سال کار تحقیقاتی مولفین است که به جمع آوری و دسته بندی تحقیقات دینداری با توجه به سنجه های بکارگرفته در آن کرده اند. در این کتاب تحقیقات در زمینه دینداری در ایران تا سال 85 گزارش شده اند.  مدل دسته بندی سنجه های دینداری بر مبنای پژوهشی بوده است که هیل و هوود(1999) انجام داده اند. پس از فصل اول این کتاب که مقدمه است، فصل دوم تا ششم به  مقیاسهای مناسک دینی، اعتقادات دینی، آگاهی های دینی، ارزشهای دینی، و مقیاسهای چند بعدی دینداری اختصاص یافته است. در فصل هفتم تحقیقاتی گزارش شده اند که در هیچ یک از ابعاد دینداری مذکور نمی گنجیدند اما گزارش آن مفید تشخیص داده شده است. در فصل پایانی نویسندگان به جمع بندی و بررسی وضعیت پژوهش در زمینه دینداری در ایران پرداخته اند. درپایان نیز کتابنامه مفصلی آمده است که برای پژوهشگران تحقیقات دینداری می تواند سودمند باشد. امیدواریم چاپ این کتاب  کمکی باشد به محققانی که تمایل دارند براساس داده های تحقیقاتی در ایران پژوهشهای نظری در زمینه دینداری انجام دهند.

کاظمی، عباس و فرجی، مهدی(1388) سنجه های دینداری در ایران، تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ، 45000ریال.