جامعه شناسی و زندگی روزمره در ایران

 

گاهی فکر می کنم که ایران نسبت به چند صد سال  پیش  تنها تفاوتی که کرده این است که دولت بزرگتر شده و خانواده کوچکتر. آیا این وسط چیزی متفاوت و مستقل از دولت ساخته شده است که بتوانیم آنجا بایستیم؟