جامعه شناسی و زندگی روزمره در ایران

تبعید خودخواسته

 

آنهایی که خود را در تبعید خودخواسته قرار می دهند رنجی عظیم تر از کسانی می­برند که به اجبار تبعید شده اند. تردید مهمترین شکنجه تبعیدیان خودخواسته است. روزهای خوبی نیست، دور و برمان پر است از دوستانی که مهاجرت می کنند و ما را تنها می­گذارند. آنها که می­روند از اینکه تنهایمان می گذارند باید شرمسار باشند و ما که مانده ایم از اینکه نتوانستیم کاری برای ماندنشان بکنیم خجل زده­ایم. بدجوری دلتنگم!