جامعه شناسی و زندگی روزمره در ایران

همایش روزجهانی وبلاگ

http://blogday2010.persianblog.ir/post/3/