جامعه شناسی و زندگی روزمره در ایران

طبقه متوسط و قدرت

موضوع طبقه متوسط چند سالی است که ذهن من را مشغول کرده و گاهی در این یا  آن کلاس در باب آن سخن گفتم. به طور خاص در کلاس  سیاستهای فرهنگی در ایران بوده است که من به این بحث پرداختم. ایده کلی من این بود که اگر انقللاب اسلامی بر آمده از دو لایه مستقل اما به هم مرتبط طبقه متوسط شهری و طبقات سنتی بوده است چه شده است که سیاستهای فرهنگی ما نه تنها طبقات متوسط را به حاشیه رانده است بلکه اغلب علیه آن هدف گیری شده است. در عوض این ارزشها و هنجارهای طبقات سنتی بوده است که به عنوان ارزشهای رسمی پذیرفته شده است.

هیمن طور فرضیه دیگر من این بوده است که هرجا از ارزشهای مبتنی بر غربزدگی و تهاجم فرهنگی و بحران هویت و ارزشهای ضد دینی سخن گفته شده است بی تردید ارزشهای طبقات متوسط مدنظر قرار داشته است. این ایده ها موجب شد که من  بر پروژه ارزشهای طبقات متوسط و سیاستگذاری فرهنگی در ایران متمرکز شوم. امیدوارم که بتوانم ظرف چند سال دیگر ماحصل آن تاملات را در قامت کتابی مستقل عرضه کنم. همین دغدغه ها بود که وقتی دوستان دانشجوی انجمن علمی از من خواستند در مورد طبقه متوسط و قدرت سخنرانی کنم  از آن استقبال کردم. شاید از این طریق بتوانم با نقدها و دیدگاههای دانشجویان ایده های جدیدی بگیرم. این سخنرانی روز یکشنبه با عنوان قدرت و طبقه متوسط در تالار شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران(ساعت 12:30) برگزار می شود.